Cáp điện thoại Cáp điện thoại 4 đôi, 4x2x0.5, 4P-0.5 Dây điện thoại 20 đôi, 20x2x0.5, 20P-0.5 Cáp điện thoại Cáp điện thoại 4 đôi, 4x2x0.5, 4P-0.5 Dây điện thoại 20 đôi, 20x2x0.5, 20P-0.5